دکتر علی جهانگرد

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر اکرم نیرنیا

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مرتضی یمینی

هیئت علمی دانشگاه شیراز و موسس آموزش عالی زند شیراز

دکترعلیرضا جلیلی فر

هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکترفاطمه خونمری

هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر فرزانه هراتیان

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Dr Validi Ahvaz

دکتر محمود ولیدی

هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی درخشان حصاری

هیئت علمی دانشگاه گلستان

دکتر شهرام افراز

مدیر گروه انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

دکترعبدالله ساراني

هیئت علمی دانشگاه سيستان و بلوچستان

دکتر محمدهادی فلاحی

هیئت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر کوروش عاکف

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکترحسام الدین قنبر

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر کوهی مراغه

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رویا یعقوبی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتررضا پژوهان دوست

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر ژيلا ناييني

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ثروت شیرخانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر ميترا زراعت پيشه
عضو هيات علمي و مدير گروه دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد

دکترسعید یزدانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ناصر دشت پیما

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر شهرام کیائی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتراحمد محسنی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

هاله مجربی تبریزی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکترناصر مطلب زاده

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر امید مازندرانی 

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکترقهرمانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر حمیدرضا کارگذاری

موسسه آموزش عالی تابران

دکتر مرضیه فریور 

مجتمع آمورش عالی گناباد

دکتر محمد بوالی

مدیر گروه و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 دکتر سعید مهرپور

مدیر گروه و دانشیار گروه اموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 دکتر شعبان بریمانی

مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 دکتر مراد باقرزاده کاسمانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 دکتر مریم آذرنوش

مدیر گروه رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد سمنان

دکتر سعید مهرپور

هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر فرهاد فهندژ سدی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکترشهیدی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی