محورهای اصلی کنفرانس

 

 • آموزش زبان انگلیسی
 • روانشناسی زبان
 • رویکردهای فراتحلیل و یادگیری
 • شناخت و یادگیری
 • تحلیل گفتمان
 • روشهای تدریس
 • زبانشناسی نظری
 • آواشناسی و واج شناسی
 • معنی شناسی
 • ادبیات انگلیسی
 • مطالعات ترجمه
 • ارزیابی ترجمه و آموزش
 • زبان شناسی و ترجمه
 • زبان وادبیات فارسی

و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان