زمان برگذاری کنفرانس

تاریخ های مهم کنفرانس

زمان برگزاری کنفرانس: شهریور ماه 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 شهریور ماه 1399
مهلت ثبت نام و واریز هزینه ها: 31 شهریور ماه 1399

مکان برگذاری کنفرانس

مکان برگزاری کنفرانس

دانشگاه شهید بهشتی