دکتر عباسعلی زارعی
هیأت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)
دکتر رضا خانی
دانشگاه ایلام


 
دکتر پویان طاهری
هیئت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)
 
 
دکتر اکرم
نیرنیا

دانشگاه علم و صنعت
دکتر فاطمه چهکندی
دانشگاه فرهنگیان

دکتر هما  جعفرپور 
دانشگاه ازاد قزوین
دکترامیررضا وکیلی فرد 
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 


دکتر حسین
سالاریان
دکتر پانته آ پهلوانی 
دانشگاه ازاد اسلامی قزوین
دکتر محمد باقر شعبانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 
دکتر کریم صادقی


دانشگاه ارومیه
دکتر واله غلامی
دانشگاه فرهنگیان قزوین 
 
دکتر امیر عباس قربانی
دانشگاه ازاد اسلامی قزوین


دکتر حسام الدین ال یاسین

دانشگاه زنجان
 

صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

محورهای زبان شناسی و آموزش فارسی به غیرفارسی زبان

Conference topics

شیوه های آموزش زبان فارسی
نقد و بررسی روش های آموزش زبان فارسی
نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی (دوره راهنمایی، متوسطه و دانشگاه)
نقد و بررسی شیوه ها و متون آموزشی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نحو و ساخت واژه زبان فارسی
تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان
آوا شناسی و واج شناسی
معنی شناسی ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
زبان شناسی و ترجمه مسائل میان رشته ای زبان
روانشناسی زبان جامعه شناسی زبان
عصب شناسی زبان
زبان شناسی رایانه ای و ...
تحول زبان فارسی و گونه های آن
گویش های موجود در ایران
زبان شناسی قرآن
و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان فارسی

Applied Linguistics and Language Education
Educational Technology and Language Learning
English for Academic or Specific Purposes
Innovation in Language Learning or Teaching
Language and Culture
Assessment and Testing
CALL
Discourse and Critical Discourse Analysis
Language Learning and Acquisition
Language Testing and Evaluation
Second or Foreign Language Teaching and Teacher Training/Education
Linguistics,Sociolinguistics,and Psycholinguistics
Translation Studies and Language Teaching
English Language curriculum and Teaching Materials