دکتر فرزانه هراتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر غلامرضا عباسیان

دانشگاه امام علی

دکتر سعید مهرپور

دانشگاه سراسری شیراز

دکتر علی جهانگرد

دانشگاه صنعتی شریف

دکترعلیرضا جلیلی فر

دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر اکرم نیرنیا

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتراحمد محسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر مسعود سیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران

دکتر کوروش عاکف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر رویا یعقوبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتررضا پژوهان دوست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکترشهیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکترقهرمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتربهرام باقری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکترحسام الدین قنبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران غرب

دکتر ثروت شیرخانی

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خرم آباد

دکتر شهرام کیائی

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قم

دکتر مرضیه فریور 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گناباد

دکترسعید یزدانی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دکترعبدالله ساراني

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان

دکتر محمدهادی فلاحی

عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی زبان شناسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر ناصر دشت پیما

عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر کوهی مراغه

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

هاله مجربی تبریزی

هيئت علمي و مدير گروه زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوي

دکترناصر مطلب زاده
گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکترفاطمه خونمری
دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران